Offentlighedsportalen

Baggrund mv.

Den 1. januar 2014 trådte en ny offentlighedslov (lov nr. 606 af 12. juni 2013) i kraft. Loven indeholder en række nye regler om aktindsigt og vil derfor have interesse for mange i Danmark.

Den nye offentlighedslov gælder for bl.a. statslige, regionale og kommunale myndigheder. Som noget nyt gælder loven også for selskaber, hvor det offentlige har en betydelig ejerandel, og for selskaber, der træffer afgørelser på det offentliges vegne, samt for Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

Offentlighedsloven regulerer den almindelige adgang for offentligheden til efter begæring at få aktindsigt i dokumenter hos forvaltningsmyndigheder mv. Retten til aktindsigt tilkommer efter offentlighedsloven enhver og omfatter som udgangspunkt alle typer af dokumenter og oplysninger.

Offentlighedslovens formål er at sikre åbenhed hos offentlige myndigheder mv. Loven skal bl.a. medvirke til, at medierne kan få indsigt i oplysninger om væsentlige samfundsspørgsmål, som hermed kan videreformidles til offentligheden.

Lovens kapitel 2 indeholder bl.a. de vigtige regler om retten til aktindsigt. Regler om undtagelser fra retten til aktindsigt findes i lovens kapitel 4, hvorefter bl.a. interne dokumenter kan undtages fra aktindsigt. Offentlighedsloven indeholder herudover en række regler om bl.a. dataudtræk, journalisering, postlister og meroffentlighed.

Offentlighedslovens § 18 fastslår, at Justitsministeriet skal udvikle og drive en portal (en hjemmeside) på internettet, der indeholder regler og andet relevant materiale om aktindsigt. Portalen giver offentligheden mulighed for at få kendskab til adgangen til aktindsigt samt det nærmere indhold heraf.

Billede

Offentlighedsportalens indhold

Portalen har til formål at samle reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven mv. og gøre disse tilgængelige på en nem og overskuelig måde. Offentlighedsportalen indeholder dokumenter, som vedrører den nye offentlighedslov. Ud over selve loven indeholder portalen bl.a. Justitsministeriets vejledning om loven og de bekendtgørelser, som er udstedt i medfør af loven, betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven afgivet af Offentlighedskommissionen og udtalelser fra Folketingets Ombudsmand om aktindsigt.

Folketingets forhandling af lovforslaget og dokumenter fra behandlingen kan findes på Folketingets hjemmeside. Dokumenter, som vedrører den tidligere gældende offentlighedslov, kan ikke findes på portalen, og der henvises derfor til retsinformation.dk og til Folketingets Ombudsmands hjemmeside.

Ændringer i andre love

I forbindelse med vedtagelsen af offentlighedsloven er lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (lov nr. 638 af 12. juni 2013) og lov om ændring af forskellige bestemmelser om aktindsigt mv. (lov nr. 639 af 12. juni 2013) samtidig vedtaget.

Lov nr. 638 af 12. juni 2013 indeholder ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven i lyset af vedtagelsen af offentlighedsloven. Lov nr. 639 af 12. juni 2013 indeholder konsekvensændringer i anden lovgivning i lyset af vedtagelsen af offentlighedsloven og ændringerne i forvaltningsloven og retsplejeloven.

Offentlighed i retsplejen er særskilt reguleret i retsplejeloven, som man kan finde på retsinformation.dk.

Andre love om aktindsigt

Ved siden af offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt findes der også nogle mere specifikke regler om aktindsigt mv. Forvaltningsloven indeholder bl.a. særlige regler om adgang til aktindsigt for parter i afgørelsessager, lov om aktindsigt i miljøoplysninger indeholder særlige regler om offentlighedens adgang til aktindsigt i miljøoplysninger, og sundhedsloven indeholder bl.a. regler om aktindsigt for patienter, der har modtaget behandling. Lovene supplerer bestemmelserne om aktindsigt i offentlighedsloven og kan derfor være relevante for aktindsigtssager, som ellers (også) vil være omfattet af offentlighedsloven.

Billede

Forvaltningsloven

Forvaltningslovens regler om aktindsigt er i det væsentligste opbygget på samme måde som reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven. Forvaltningsloven indeholder dog videregående regler om aktindsigt end offentlighedsloven. Forvaltningsloven regulerer spørgsmålet om parters adgang til aktindsigt i afgørelsessager, mens offentlighedsloven regulerer spørgsmålet om enhvers adgang til aktindsigt i alle sagstyper. Der er således tale om, at forvaltningsloven - ved at have videregående regler om aktindsigt for parter i afgørelsessager - supplerer offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt.

Miljøoplysningsloven

Miljøoplysningsloven indeholder nogle særlige regler om aktindsigt i miljøoplysninger. Der er redegjort nærmere for reglerne i loven i Miljøstyrelsens vejledning af 14. juni 2006 om aktindsigt i miljøoplysninger . Miljøoplysninger er defineret i lovens § 3. Loven er vedtaget på baggrund af bl.a. fælleseuropæiske bestræbelser på at sikre offentlighed omkring miljøoplysninger og gennemfører Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/4 EF om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF. Endvidere implementerer loven Konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse samt adgang til klage og domstolsafgørelse på miljøområdet (Århus-konventionen) af 25. juni 1998 .

Miljøoplysningsloven gælder efter lovens § 1, stk. 1, for alle myndigheder mv., der er omfattet af offentlighedsloven. Efter § 1, stk. 2, gælder loven endvidere for organer, herunder fysiske og juridiske personer, der har offentligt ansvar for eller udøver offentlige funktioner eller tjenesteydelser i relation til miljøet, og som er underlagt offentlig kontrol.

Det er i miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, fastsat, at enhver - med de betingelser og undtagelser, der følger af offentligheds- og forvaltningsloven - har ret til at blive gjort bekendt med miljøoplysninger, jf. dog stk. 2-6. Det vil sige, at adgangen til aktindsigt følger offentlighedslovens og forvaltningslovens regler, medmindre andet følger af miljøoplysningsloven.

Den gældende lov om aktindsigt i miljøoplysninger henviser til den hidtidigt gældende offentlighedslov (lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer) og forvaltningslov (lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012). Vedrørende forholdet mellem den hidtidige og den gældende offentlighedslov i sager om aktindsigt i miljøoplysninger, kan der henvises til Miljøstyrelsens vejledning herom.

Sundhedsloven

Sundhedsloven regulerer de grundlæggende og generelle principper for den enkelte patients selvbestemmelse og retssikkerhed i sundhedsvæsenet i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje. Lovens formål er bl.a. at sikre, at patienters værdighed, integritet og selvbestemmelse respekteres, samt at understøtte tillids- og fortrolighedsforholdet mellem patienterne og sundhedsvæsenet og de forskellige personalegrupper, som patienterne møder.

Sundhedslovens kapitel 8 indeholder regler om patienters adgang til indsigt i patientjournaler mv., der udarbejdes af sundhedspersoner, og som føres på offentlige eller private sygehuse og klinikker mv.

Sundhedslovens regler om aktindsigt supplerer reglen om aktindsigt i oplysninger om egne personlige forhold (egenacces) i offentlighedslovens § 8 ved at give adgang til patientjournaler, der ikke føres af sundhedspersoner i det offentlige sundhedsvæsen, f.eks. en patientjournal hos en privatpraktiserende speciallæge.

En anmodning om aktindsigt i en patientjournal mv. fra andre personer end patienten selv vil skulle behandles efter de almindelige regler om aktindsigt i offentlighedsloven.

Persondataloven

Persondataloven indeholder særlige regler om egenacces i registreringer, der er omfattet af lovens bestemmelser.

Arkivloven

Arkivlovens kapitel 6 - 8 regulerer adgangen til den offentlige forvaltnings arkivalier.