Søg
Offentlighedsloven
Lovens formål (§ 1)
Lovens anvendelsesområde (§§ 2-6)
Aktindsigt (§§ 7-14)
Journalisering, postlister og aktiv information (§§ 15-18)
Undtagelser fra retten til aktindsigt (§§ 19-35)
Behandling og afgørelse af anmodninger om aktindsigt mv. (§§ 36-41)
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser mv. (§§ 42-44)
Miljøoplysningsloven
Lovens anvendelsesområde (§ 1)
Aktindsigt (§§ 2-3)
Sagsbehandlingsregler og formidling af miljøoplysninger (§§ 4-5 c)
Ikrafttrædelsesbestemmelser, overgangsregler mv. (§§ 6-7)
Forvaltningsloven
Lovens almindelige anvendelsesområde (§§ 1-2)
Inhabilitet (§§ 3-6)
Vejledning og repræsentation m.v. (§§ 7-8)
Aktindsigt (§§ 9-18)
Partshøring (§§ 19-21)
Begrundelse m.v. (§§ 22-24)
Klagevejledning (§§ 25-26)
Tavshedspligt m.v. (§§ 27-32)
Anvendelse af digital kommunikation (§ 32 a)
Krav om identifikation m.v. (§ 32 b)
Ikrafttræden, forholdet til anden lovgivning m.v. (§§ 33-37)