Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v.

(Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og af ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Justitsministeriet

§ 1

I lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1245 af 18. december 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 32, stk. 2, ændres »offentlighedslovens § 2 samt §§ 7-11 og 14« til: »§§ 19-29 og 35 i lov om offentlighed i forvaltningen«.

§ 2

I lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, som ændret ved lov nr. 525 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 ændres »§§ 3-10, 12-18 og 22-26« til: »§§ 3-9 a, 10-18 og 22-26«.

2. § 4 affattes således:

»§ 4. I sager om iværksættelse af tvangsindgreb skal en myndighed, når den mundtligt eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for beslutningen om iværksættelse af tvangsindgreb, snarest muligt gøre notat om indholdet af oplysningerne eller vurderingerne. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne eller vurderingerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

Stk. 2. En myndighed skal i sager om iværksættelse af tvangsindgreb endvidere snarest muligt tage notat om væsentlige sagsekspeditionsskridt, der ikke i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.«

§ 3

I lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 20. september 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 46, stk. 1, 2. pkt., og § 56, stk. 1, 2. pkt., ændres »Offentlighedslovens § 12« til: »§§ 30 og 34 i lov om offentlighed i forvaltningen«.

Beskæftigelsesministeriet

§ 4

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, som ændret ved lov nr. 1538 af 21. december 2010, lov nr. 597 af 14. juni 2011, § 30 i lov nr. 155 af 20. februar 2013 og § 1 i lov nr. 356 af 9. april 2013, foretages følgende ændring:

1. § 14, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

§ 5

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, som ændret ved § 6 i lov nr. 472 af 13. maj 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 76 b, stk. 3, 3. pkt., ændres »§ 12, stk. 1,« til: »§ 30«.

§ 6

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 1287 af 19. december 2012 og senest ved § 2 i lov nr. 472 af 13. maj 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 27 g, stk. 3, 3. pkt., ændres »§ 12, stk. 1,« til: »§ 30«.

§ 7

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 3. oktober 2007, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 515 af 17. juni 2008 og § 15 i lov nr. 1287 af 19. december 2012 og senest ved § 1 i lov nr. 472 af 13. maj 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 10 g, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 12, stk. 1,« til: »§ 30«.

Forsvarsministeriet

§ 8

I militær retsplejelov, lov nr. 531 af 24. juni 2005, som ændret ved § 100 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 41 c, stk. 3« til: »§ 41 c, stk. 4«.

2. I § 4, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 41 d, stk. 3« til: »§ 41 d, stk. 5«.

3. I § 4, stk. 2, nr. 5, ændres »§ 729 d, stk. 3« til: »§ 729 d, stk. 4«.

Økonomi- og Indenrigsministeriet

§ 9

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. august 2012, som ændret ved § 1 i lov nr. 1252 af 18. december 2012, § 1 i lov nr. 1253 af 18. december 2012 og § 2 i lov nr. 381 af 17. april 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 49, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

2. § 56, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

§ 10

I lov om forpligtende kommunale samarbejder, jf. lovbekendtgørelse nr. 50 af 15. januar 2010, som ændret ved § 3 i lov nr. 294 af 11. april 2011, § 1 i lov nr. 587 af 18. juni 2012 og § 4 i lov nr. 492 af 21. maj 2013, foretages følgende ændring:

1. § 7, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Når interne miljøoplysninger omfattet af lov om aktindsigt i miljøoplysninger videregives i medfør af stk. 1-3, mister oplysningerne ikke som følge af videregivelsen deres interne karakter.«

§ 11

I lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen foretages følgende ændring:

1. I § 16, stk. 10, ændres »§§ 9, 10 og 12-16« til: »§§ 9, 9 a og 10-16«.

§ 12

I lov nr. 544 af 24. juni 2005 om kommunale borgerservicecentre, som ændret ved lov nr. 389 af 25. maj 2009, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Når et borgerservicecenter i medfør af stk. 2 videregiver interne miljøoplysninger omfattet af lov om aktindsigt i miljøoplysninger til en anden myndighed, mister oplysningerne ikke som følge af videregivelsen deres interne karakter. Det gælder dog kun, såfremt videregivelsen er fornøden til myndighedens varetagelse af tilsyns- og kontrolopgaver i forhold til borgerservicecenterets opgavevaretagelse.«

Miljøministeriet

§ 13

I lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 294 af 11. april 2011 og § 1 i lov nr. 277 af 19. marts 2013 og senest ved lov nr. 489 af 21. maj 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 35 e, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 11« til: »§ 9 b«.

§ 14

I lov om aktindsigt i miljøoplysninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006, som ændret ved § 8 i lov nr. 571 af 9. juni 2006, § 17 i lov nr. 484 af 11. maj 2010 og § 25 i lov nr. 580 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 6 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Henvisninger i denne lov til bestemmelser i lov om offentlighed i forvaltningen skal forstås som henvisninger til de pågældende bestemmelser i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer. Henvisninger i denne lov til bestemmelser i forvaltningsloven skal forstås som henvisninger til de pågældende bestemmelser i lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012. Henvisninger i denne lov til bestemmelser i retsplejeloven skal forstås som henvisninger til de pågældende bestemmelser i lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012 som ændret ved § 1 i lov nr. 1242 af 18. december 2012 og § 1 i lov nr. 1387 af 23. december 2012.«

Skatteministeriet

§ 15

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 925 af 18. september 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 73, stk. 9, ændres »§§ 9, 10 og 12-16« til: »§§ 9, 9 a og 10-16«.

§ 16

I lov nr. 429 af 6. juni 2005 om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer, som ændret senest ved § 112 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 9, ændres »§§ 9, 10 og 12-16« til: »§§ 9, 9 a og 10-16«.

Social- og Integrationsministeriet

§ 17

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 17. september 2012, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 495 af 21. maj 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 43, stk. 1, 1. pkt., ændres »offentlighedsloven« til: »lov om offentlighed i forvaltningen bortset fra bestemmelserne i §§ 11-12 og 15-17«.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

§ 18

I SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 274 af 19. marts 2013 og senest ved § § 1 i lov nr. 485 af 17. maj 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 42, stk. 4, udgår »og offentlighedsloven«.

§ 19

I lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 206 af 27. februar 2013, som ændret ved § 2 i lov nr. 274 af 19. marts 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 3, udgår »og offentlighedsloven«.

§ 20

I lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 28. maj 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 4, 2. pkt., og § 16, stk. 3, udgår »og offentlighedsloven«.

Erhvervs- og Vækstministeriet

§ 21

I designloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 102 af 24. januar 2012, som ændret ved § 3 i lov nr. 1387 af 23. december 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 52, stk. 2, ændres »§ 4, stk. 2« til: »§ 8«.

§ 22

I konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 23 af 17. januar 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 4, stk. 2, og § 6« til: »§§ 8 og 13«.

§ 23

I lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2011, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1287 af 19. december 2012 og senest ved § 4 i lov nr. 378 af 17. april 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 93, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 12, stk. 1,« til: »§ 30«.

2. I § 98, stk. 6, 2. pkt., ændres »§ 4, stk. 2,« til: »§ 8«.

§ 24

I lov om brugsmodeller, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 24. januar 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 65, stk. 2, ændres »§ 4, stk. 2« til: »§ 8«.

§ 25

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1287 af 19. december 2012 og senest ved § 3 i lov nr. 378 af 17. april 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 354 a, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 12, stk. 1,« til: »§ 30«.

§ 26

I lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 18. september 2008, som ændret senest ved § 12 i lov nr. 1287 af 19. december 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 49 a, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 12, stk. 1,« til: »§ 30«.

§ 27

I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 219 af 20. februar 2013, som ændret ved § 2 i lov nr. 155 af 28. februar 2012, § 2 i lov nr. 1287 af 19. december 2012 og § 8 i lov nr. 1383 af 23. december 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 84 c, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 12, stk. 1,« til: »§ 30«.

§ 28

I lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber, som ændret ved § 42 i lov nr. 1231 af 18. december 2012 og § 13 i lov nr. 1287 af 19. december 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 4, 2. pkt., ændres »§ 12, stk. 1,« til: »§ 30«.

§ 29

I patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 108 af 24. januar 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 71, stk. 3, ændres »§ 4, stk. 2« til: »§ 8«.

§ 30

I varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 109 af 24. januar 2012, som ændret ved § 4 i lov nr. 1387 af 23. december 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 47, stk. 3, ændres »§ 4, stk. 2« til: »§ 8«.

§ 31

Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

§ 32

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. §§ 8, 21, 23-25 og 27-30 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Stk. 3. §§ 1 og 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger på Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Stk. 4. §§ 1, 3, 8, 21 og 23-30 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 5. § 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger i Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov