Statsministeriets korrespondance med Sundhedsstyrelsen om ændring af retningslinjer mv. Temakravet i offentlighedsloven. Dato: 28. august 2020 Sag nr. 20/03460

 

Svar til klager

 

28. august 2020

Sag nr. 20/03460

 

Statsministeriets korrespondance med Sundhedsstyrelsen om ændring af retningslinjer mv. Temakravet i offentlighedsloven

 

Den 8. maj 2020 anmodede du Statsministeriet om aktindsigt i ”korrespondance mellem Statsministeriet og Sundhedsstyrelsen omhandlende Corona, hvor Statsministeriet har anmodet om, at Sundhedsstyrelsen reviderer eller ændrer i retningslinier eller anbefalinger”.

Den 23. juni 2020 afslog Statsministeriet din anmodning. Ministeriet henviste til temakravet i offentlighedslovens § 9, stk. 1, nr. 2, og vurderede, at din aktindsigtsanmodning ikke angav et tema for de dokumenter, som du ønskede aktindsigt i. Statsministeriet anførte, at det, som du havde anført i aktindsigtsanmodningen, forudsatte en nærmere vurdering af indholdet af de enkelte dokumenter. Ministeriet lagde i den forbindelse vægt på, at en sådan anmodning efter ministeriets opfattelse ikke er sammenlignelig med en anmodning om aktindsigt i sager af en bestemt art, f.eks. sager om afslag på aktindsigt eller sager om udstedelse af jagttilladelser.

Den 24. juni 2020 klagede du til mig over Statsministeriets afgørelse.

Den 26. juni 2020 bad jeg Statsministeriet om en udtalelse og om at sende mig kopi af sagens akter. Jeg bad i den forbindelse om, at Statsministeriet i udtalelsen uddybede det anførte om, at ministeriet havde ”lagt vægt på, at det i aktindsigtsanmodningen anførte forudsætter en nærmere vurdering af indholdet af de enkelte dokumenter”. Jeg henledte endvidere Statsministeriets opmærksomhed på min udtalelse i sagen FOB 2020-22 om temakravet i offentlighedslovens § 9, stk. 1, nr. 2.

Statsministeriet har nu i et brev af 25. august 2020 oplyst, at ministeriet efter nærmere overvejelser har fundet, at behandlingen af din aktindsigtsanmodning af 8. maj 2020 ikke kan afvises med henvisning til temakravet i offentlighedslovens § 9, stk. 1, nr. 1 [rettelig nr. 2; min bemærkning]. Statsministeriet har derfor besluttet at genoptage behandlingen af din sag og træffe en ny afgørelse i sagen.

Jeg er enig med Statsministeriet i, at ministeriet ikke kunne afslå din aktindsigtsanmodning under henvisning til temakravet i offentlighedslovens § 9, stk. 1, nr. 2, og jeg har i dag gjort Statsministeriet bekendt med min opfattelse.

I lyset af Statsministeriets oplysning om, at ministeriet vil genoptage sagen og træffe en ny afgørelse over for dig, foretager jeg mig herefter ikke mere i sagen.

Til din orientering vedlægger jeg en kopi af mit brev til Statsministeriet.

Som det fremgår af brevet, har jeg bedt Statsministeriet om at sende mig en kopi af ministeriets kommende afgørelse i sagen.

 

Med venlig hilsen

-

 

Kopi til orientering:

Statsministeriet