Dialog om alternative måder at imødekomme ønske om aktindsigt førte til indsigt i oplysninger. Særlig tavshedspligt

 

Svar til klager

 

Ny afgørelse om indsigt i oplysninger i forlængelse af dialog mv.

 

9. november 2020

Sag nr. 20/03009

 

Jeg vender nu tilbage til sagen, der omhandler dit ønske om indsigt i oplysninger vedrørende køretøjer.

I mit brev af 25. september 2020 til Landsskatteretten bad jeg – på baggrund af min foreløbige gennemgang af sagen – myndighederne om supplerende udtalelser. Jeg skrev bl.a. følgende:

”2. Jeg har forstået det sådan, at A ønsker at få oplysninger vedrørende i alt 16 køretøjer, som han har identificeret med registreringsnumre. Jeg forstår, at oplysningerne skal bruges i forbindelse med en trafiktælling, der efterfølgende skal sendes til Københavns Kommune med henblik på en vurdering af, om nogle konkrete vejarealer skal overtages af kommunen efter reglerne i vejloven.

A bad første gang i en henvendelse af 7. marts 2019 til Motorstyrelsen om at få oplyst, på hvilke veje brugerne af de pågældende køretøjer var bosiddende. Det fremgår af henvendelsen, at han ikke ønskede at modtage oplysninger om brugernes navne eller ’nøjagtige adresse, dvs. husnummer, etage mv.’.

Motorstyrelsen afslog ved sin afgørelse af 5. april 2019 at imødekomme hans anmodning. Afgørelsen blev stadfæstet af Skatteankestyrelsen den 17. juni 2019, fordi de oplysninger, som han bad om, efter Skatteankestyrelsens opfattelse var omfattet af den særlige tavshedspligt i skatteforvaltningslovens § 17. Af denne bestemmelse fremgår det bl.a., at skattemyndighederne skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende med hensyn til oplysninger om en fysisk eller juridisk persons økonomiske, erhvervsmæssige eller privatlivet tilhørende forhold, som de under varetagelsen af deres arbejde bliver bekendt med.

A klagede herefter til mig over myndighedernes afgørelser.

I et brev af 14. november 2019 oplyste jeg, at jeg ikke mente, jeg havde grundlag for at fortsætte min undersøgelse af myndighedernes afslag.

Baggrunden var, at A i en e-mail af 10. november 2019 havde orienteret mig om, at han samme dag havde sendt Motorstyrelsen en ny anmodning om indsigt i oplysninger vedrørende de 16 køretøjer, og at Motorstyrelsen efter det oplyste herefter ville overveje, om hans ønske om aktindsigt kunne imødekommes på en anden måde. Det fremgår i øvrigt af sagen, at dette skete, efter at A over for Motorstyrelsen havde rejst spørgsmålet, om hans anmodning af 7. marts 2019 kunne imødekommes på en alternativ måde, som ikke var i strid med skattemyndighedernes tavshedspligt.

Det fremgår af A’s nye anmodning af 10. november 2019, at han ønskede, at ’aktindsigten meddeles i ’puljeform’. Dvs. at hver bruger ikke kobles til den enkelte bil, men at det derimod oplyses, hvilke veje alle brugerne for de pågældende biler har folkeregisteradresse, uden at angive hvilken konkret bil, som brugeren er bruger af’.

Motorstyrelsen afslog ved sin afgørelse af 28. november 2019 at imødekomme denne anmodning. Afgørelsen blev stadfæstet af Landsskatteretten den 28. maj 2020, fordi de oplysninger, som A bad om, efter Landsskatterettens opfattelse var omfattet af den særlige tavshedspligt i skatteforvaltningslovens § 17.

3. I lyset af sagens forløb beder jeg myndighederne om at oplyse, om myndighederne har haft en dialog med A om hans ønske om aktindsigt, herunder dialog om forståelsen af hans anmodninger og formålet med anmodningerne mv.

Jeg beder i den forbindelse om, at myndighederne redegør for eventuelle overvejelser om, hvorvidt formålet med anmodningerne – som jeg har forstået knytter sig til en trafiktælling i henhold til vejloven – kan imødekommes på en anden måde, som ikke er i strid med skattemyndighedernes særlige tavshedspligt i skatteforvaltningslovens § 17 (eksempelvis ved at oplyse om, hvor mange af de pågældende køretøjer, som har en bruger mv. med adresse på samme vej som A’s adresse, eller ved at oplyse om, hvorvidt antallet af køretøjer med en bruger mv. med adresse på andre veje udgør mere eller mindre end f.eks. 50 pct.).

Jeg bemærker, at jeg ikke herved har taget stilling til, om der vil være ret til aktindsigt i oplysningerne i de eksempler, jeg har nævnt.

Om myndigheders vejledning og dialog mv. i aktindsigtssager henviser jeg til bl.a. sagerne FOB 2020-22, FOB 2020-17, FOB 2020-10, FOB 2020-9 og FOB 2019-19, der kan findes på ombudsmandens hjemmeside. ”

Jeg har nu modtaget din e-mail af 29. oktober 2020. Du skriver, at du ønsker at trække din klage til mig tilbage, fordi Motorstyrelsen har truffet en ny afgørelse i sagen.

Jeg har desuden modtaget Landsskatterettens brev af 30. oktober 2020 med bilag.

Det fremgår af det fremsendte, at du og myndighederne – i forlængelse af mit brev af 25. september 2020 citeret ovenfor – har haft en dialog om alternative måder at imødekomme dit ønske om aktindsigt. Efter det oplyste førte dialogen til, at Motorstyrelsen den 28. oktober 2020 traf en ny afgørelse, hvormed styrelsen imødekom dit ønske om indsigt i nærmere oplysninger om de nævnte køretøjer.

På den baggrund har jeg besluttet at indstille min undersøgelse af sagen.

Jeg gør opmærksom på, at jeg ikke med dette brev har taget nærmere stilling til myndighedernes afgørelser eller sagsbehandling, herunder dialogen med dig. Jeg har heller ikke taget stilling til den retsopfattelse, som er kommet til udtryk i de udtalelser, myndighederne har sendt mig. Jeg har alene besluttet at indstille min undersøgelse af sagen.

 

Med venlig hilsen

for ombudsmanden

-

 

Kopi til:

Landsskatteretten

Skatteankestyrelsen

Motorstyrelsen